Hierbij informeren wij u over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door WEWO Schrauben- Befestigungsteile GmbH en de aanspraken en rechten die u volgens de gegevensbeschermingsvoorschriften toekomen.

Verantwoordelijkheid en contactpersoon voor de verwerking

Verantwoordelijke instantie:

WEWO Schroeven - Bevestigingsonderdelen GmbH
An der Oelmühle 13

T: +49 (0)2834 9132 0
F: +49 (0) 2834 9132 70
E: info@wewo.de

Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming:

dbc deskundigen
Externe functionaris voor gegevensbescherming
Robin Parker
E: datenschutz@wewo.de

Oorsprong en bronnen van de gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens die wij van u ontvangen in het kader van onze zakelijke relatie of zakelijke initiatie of die wij namens u verzamelen bij de eindklant.

Voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten of de uitvoering van overeenkomsten, kunnen wij gegevens verwerken die wij op toelaatbare wijze van derden (bijv. Creditreform) hebben ontvangen.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij op toelaatbare wijze hebben verkregen uit publiek toegankelijke bronnen (bijv. debiteurenregisters, kadasters, handels- en verenigingsregisters, pers en andere media) en kunnen wij deze verwerken.

Relevante persoonsgegevens kunnen met name het volgende omvatten

 • Stamgegevens (persoonsgegevens)
  (naam enz.)
 • Contact gegevens
  (adres, telefoonnummers, e-mailadressen, enz.)
 • Factuurrelevante bankgegevens
  (IBAN, BIC, kredietkaart, enz.)
 • Noodzakelijke gegevens met betrekking tot het contract (gebruik, verbruik, omzet, enz.)
 • Gegevens over uw gebruik van digitale media
  (b.v. tijdstip van het oproepen van een website, sessie-informatie [cookies] enz.)

Rechtmatigheid van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op de basis die is geregeld in de Duitse verordening gegevensbescherming (DS-GVO) en de Duitse federale wet gegevensbescherming (BDSG).

 • Voor de nakoming van contractuele verplichtingen of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen
  (Art. 6, lid 1, onder b), DS-GVO):

  1. Contactformulier - verzamelen van contactgegevens
  2. Offerteaanvraag - verzameling van contact-, bedrijfs-, economische en financiële gegevens
  3. Aanvaarding van de bestelling en bestelling - verzamelen van adres-, stam- en contactgegevens voor ontvangst van de levering en ontvangst van de factuur, indien nodig facturering via automatische incasso
  4. Verwerking van sollicitatie- en werknemersgegevens in het kader van de arbeidsverhouding
 • In het kader van een belangenafweging
  (Art. 6. 1 lit. f) DS-GVO):

  1. Analyse voor marketing evaluatie,
   Orderverwerking: Google Inc. Ierland
 • Als gevolg van wettelijke voorschriften
  (Art. 6. para. 1 lit. c) DS-GVO):

  1. Financiële en fiscale autoriteiten, beginselen van een goede boekhouding
 • Op basis van uw toestemming
  (Art. 6, lid 1, onder a), DS-GVO)

  1. Reclamemaatregelen (B2B) - Toestemming voor nieuwsbrief

Ontvanger van de gegevens

Binnen ons bedrijf/de groep van bedrijven worden uw gegevens doorgegeven aan de afdelingen die ze nodig hebben om hun contractuele en/of wettelijke verplichtingen na te komen.
Uw gegevens zullen alleen worden doorgegeven of overgedragen aan andere externe instanties indien

 • voor contractafwikkeling, met name verzending in opdracht van derden (doorgeven van ontvangersgegevens van de eindklant aan partners van WEWO GmbH [bijv. inkoopverenigingen]).
 • op grond van wettelijke verplichtingen (bv. informatieverstrekking aan de belastingautoriteiten)
 • om de gegevens te verwerken als een dienst die namens externe partijen wordt verleend (postdiensten, archivering/documentbeheer, IT-diensten (incl. beveiliging), verwijdering van afval/media/documenten, marketing- of factureringsdiensten).
 • voor opheldering van feiten door deskundigen (bv. advocaten, landmeters) of ondersteuning van autoriteiten in de zin van strafrechtelijke vervolging
 • op basis van uw rechtstreekse toestemming voor de overdracht aan derden, die wij van u hebben ontvangen.

In het geval dat uw gegevens worden verwerkt voor rekening van externe derden, zijn uw gegevens daar onderworpen aan gegarandeerde veiligheidsnormen (overeenkomst inzake orderverwerking). Uw ingebruikneming kan leiden tot een verwerking in de zin van een overdracht.

Termijnen voor het opslaan, verwijderen en blokkeren van uw gegevens

Voor zover nodig, verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van onze zakelijke relatie, die ook het initiëren en verwerken van een zakelijke transactie omvat.

Bovendien zijn wij onderworpen aan diverse opslag- en documentatieverplichtingen, die onder meer voortvloeien uit de

 • Duits Wetboek van Koophandel (HGB),
 • van het Duitse belastingwetboek (AO),
 • de Duitse bankwet (KWG),
 • de wet op het witwassen van geld (AMLA)
 • het Duitse burgerlijk wetboek (BGB)

resultaat.

De daar genoemde termijnen voor opslag of documentatie bedragen twee tot tien jaar - in de zin van het BGB drie tot 30 jaar.

Het blokkeren van uw gegevens voor inzage door onze vaste medewerkers of het wissen van de gegevensrecords geschiedt volgens het beginsel van belangenafweging na beëindiging van de zakelijke relatie of het verstrijken van de bewaartermijnen.

Overbrenging naar derde land

Een doorgifte van uw gegevens naar derde landen (buiten de EU of de EER) zal alleen plaatsvinden en onder de verzekering van passende garanties, voor zover dit

 • voor de uitvoering van uw bestellingen of de uitvoering van de (pre)contractuele maatregelen
 • wettelijk voorgeschreven
 • gelegitimeerd door uw toestemming

of het belang van de onderneming bij de verwerking zwaarder weegt dan de noodzaak om uw gegevens te beschermen (art. 6 lid 1 f) DS-GVO).

Uw rechten

U hebt krachtens de GDPR het recht om:

 • Informatie (art. 15 DS-GVO)
 • Correctie (art. 16 DS-GVO), indien uw persoonsgegevens onjuist zijn
 • Verwijdering (art. 17 DS-GVO), mits, onder andere, geen wettelijke bewaartermijnen strijdig zijn met deze
 • Beperking van de verwerking (art. 18 DS-GVO)
 • Bezwaar (art. 21 DS-GVO)
 • Gegevensportabiliteit (art. 20 DS-GVO), voor zover het door u verstrekte gegevens betreft
 • Klacht (art. 77 DS-GVO) bij de volgende bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming:

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie
Postbus 20 04 44
40102 Düsseldorf

Tel.: 0211/38424-0 / Fax: 0211/38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Noodzaak van gegevensverstrekking

In het kader van de zakelijke relatie hoeft u alleen de persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming en uitvoering van de zakelijke relatie of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen (bijv. persoonsgegevens).
In de regel kan zonder deze gegevens geen overeenkomst worden gesloten, uitgevoerd of beëindigd.

Geautomatiseerd besluit over individuele gevallen

Er wordt geen geautomatiseerd besluit over een individueel geval genomen.

Puntentelling en profilering

In het kader van de fraudepreventie, de bestrijding van het witwassen van geld en het risicobeheer kunnen scoringswaarden op basis van erkende mathematisch-statistische methoden en beste praktijken worden gebruikt en/of berekend om de risico's tot een minimum te beperken. Dit betreft met name de volgende gegevens:

 • Betalingsgedrag (debiteurensaldi, enz.)
 • Winst-, verlies- en omzetcijfers
 • Klantgegevens, waaronder bedrijfsnaam en sector
 • Huidige contractuele relaties (indien van toepassing met derden)

Gevoelige gegevens (overeenkomstig art. 9 DS-GVO) worden in deze zin niet verwerkt.

Recht van bezwaar

Indien er in uw situatie redenen zijn die zich tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzetten (overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f), DS-GVO), hebt u het recht van herroeping.

Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw gegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de (verdere) verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een wettelijke aanspraak of de naleving van wettelijke of contractuele verplichtingen.
Uw gegevens zullen ook worden verwerkt voor promotionele doeleinden. Indien u geen promotionele informatie over nieuws en promoties wenst te ontvangen, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor promotionele doeleinden.

U kunt een herroeping richten aan de verantwoordelijke instantie (bladzijde 1).